Vejledning og støttemuligheder

I det følgende vil du kunne læse om de vejledningstyper og støttemuligheder vi har på Tørring Gymnasium.

 

Studievejledning

Rasmus og Katrine er studievejledere på TG, og deres opgave er at hjælpe dig som elev med at planlægge og gennemføre gymnasieforløbet på den bedst mulige måde.

Studievejlederne orienterer om studieteknik og arbejdsvaner, studieretningsvalg og valgfag, SU og eksamen. I løbet af efteråret i 1.g tilbydes alle elever en individuel samtale hvor fokus er studieretning og valgfag. Derudover tilbyder studievejlederne individuel vejledning efter behov i løbet af alle tre år.

Du kan kontakte studievejlederne personligt på skolen eller sende en mail:

Katrine Bastholm (KB): kb@toerring-gym.dk

Katrine er studievejleder for 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a og 3.b. 

Rasmus Winther Bie (RB): rb@toerring-gym.dk

Rasmus er studievejleder for 1.c, 2.c, 2.d, 3.c og 3.d. 

 

Læsevejledning

Tørring Gymnasium har en aktiv læsevejledning, som har berøring med alle skolens elever.

Allerede i grundforløbet gennemgår alle elever et læsetræningskursus med fokus på læsning og notatteknik.

En stor del af læsevejledningens daglige arbejde består i at undervise og støtte skolens ordblinde elever og andre elever med læse- og skrivevanskeligheder. Har man som kommende elev læsevanskeligheder, vil vi opfordre til, at man noterer det i sin uddannelsesplan.

Gymnasiets læsevejledere er Marie Fruelund Damkvist (mf@toerring-gym.dk) og Britt Dige Toft (bt@toerring-gym.dk)

 

Matematikvejledning

Har du vanskeligt ved matematik? Matematikvejledningen på Tørring Gymnasium tilbyder vejledning og forskellige aktiviteter for elever, der har matematikvanskeligheder. Vanskeligheder inden for matematik kan have mange årsager. Eksempelvis kan huller i den tidligere matematiklæring blokere for tilegnelsen af nyt stof. I matematikvejledningen forsøger vi at afdække årsagerne og afhjælpe disse vanskeligheder gennem fx brush up-kurser eller individuelt tilrettelagte forløb.

Din matematiklærer kan henvise dig til matematikvejledningen, ligesom du altid er velkommen til at kontakte matematikvejleder Frederik Nielsen (fn@toerring-gym.dk) personligt eller gennem en team- eller faglærer.

Støtte til elever med særlige behov 

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, som skal sikre, at elever kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om man har en funktionsnedsættelse. Det kan være fysiske eller psykiske lidelser som angst, depression, forskellige former for og grader af autisme, ADHD, ADD.

Hvordan kan man få tildelt SPS?

Allerede inden skolestart kan du kontakte en af vores studievejledere, som hjælper elever med at søge støtte. Sammen med studievejlederen taler I om, hvad du har behov for af støtte, for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever. For at skolen kan søge, skal vi have dokumentation for en funktionsnedsættelse. Hvis du har en psykisk funktionsnedsættelse, drejer det sig om dokumentation fra egen læge, speciallæge eller hospital, hvor diagnosen fremgår. Hvis du ikke har en diagnose, skal du have en anden form for dokumentation for, at du har lignende vanskeligheder. Det kan for eksempel være en udtalelse fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunen, dokumentation fra et bosted eller lignende.

Hvad består støtten af?

Støtten afhænger af din funktionsnedsættelse. Ved fysiske lidelser, fx ALS, kan støtten bestå af hjælp i det daglige til fx at afhjælpe tunge løft eller til at komme rundt på skolen.

I forbindelse med psykiske lidelser vil støtten bestå af en række studiestøttetimer, hvor du kan få hjælp til at planlægge og overskue din hverdag med undervisning, afleveringer og andre aktiviteter på skolen.

På Tørring Gymnasium har vi en række gymnasielærere, som også er mentorer for elever med psykiske lidelser. Der afholdes individuelle samtaler ca. hver 14. dag af en times varighed. Samtalerne tager udgangspunkt i din hverdag, og det du synes er udfordrende ved at gå på gymnasiet. Du vil få redskaber til fx at skabe struktur eller til at deltage i sociale arrangementer.

Til prøver og eksamen

Der er mulighed for at kompensere for en funktionsnedsættelse ved eksamen og årsprøver. Afhængig af funktionsnedsættelsen kan det ved mundtlige prøver være en forlængelse af forberedelsestiden og/eller eksaminationstiden. Ved skriftlige prøver kan der også tildeles ekstra tid. Yderligere har vi ofte mulighed for, at du afvikler skriftlig eksamen i eget lokale, hvis din funktionsnedsættelse gør, at du ikke kan gennemføre en skriftlig eksamen i hallen. Tildeling af støtte ved prøver, sker i samarbejde med dig og beror på en individuel vurdering. Vi vil i god tid inden prøverne kontakte dig, for at fortælle dig om dine muligheder.

 

Morten Petersen er studie- og karrierevejleder fra Studievalg Danmark med træffetider på Tørring Gymnasium.

Studievalg

Vi vejleder om tiden under og efter gymnasiet

Er du i tvivl om hvilken uddannelse, du kunne tænke dig efter gymnasiet? Uanset hvilke spørgsmål og tanker du har omkring din fremtidige uddannelse, kan du få hjælp af din vejleder fra Studievalg på Tørring Gymnasium. 

Mit navn er Morten Petersen og jeg er din studie- og karrierevejleder fra Studievalg Danmark. Jeg afholder både oplæg og individuelle vejledningssamtaler under din tid på gymnasiet. Du kan se træffetiderne og booke tid på Studievalgs Danmarks hjemmeside.

Studievalg Danmark yder professionel, gratis og uvildig vejledning med det formål at hjælpe dig med at finde vejen til den rigtige uddannelse. Du kan tale med os, hvis du er usikker på dit uddannelsesvalg, har behov for sparring til valget eller på anden vis har behov for en at tale med om uddannelse. 

Arrangementer om videregående uddannelse

Vi afholder også forskellige kollektive vejledningsarrangementer for dig i løbet af din tid på Tørring Gymnasium, hvor du blandt andet kan høre om forskellige karriereveje og optagelsesregler. 

Det er dit valg

Vi vil gerne støtte dig i at finde en uddannelse, men du skal selv være aktiv. Målet er, at dit valg af uddannelse bliver så kvalificeret som muligt. Du kan altid tage fat i din studie- og karrierevejleder – både når du går på gymnasiet og også efter, at du har fået huen på!

 

Øvrige støttemuligheder

På Tørring Gymnasium gør vi meget for at støtte den enkelte elev, og vi kan også tilbyde psykologhjælp efter behov. Psykolog Bente Kambjerre er tilknyttet gymnasiet, og skal kontaktes gennem studievejlederen.

Tørring Gymnasium samarbejder med Team Danmark, og elitesportsudøvere har mulighed for støtte herigennem.

Statens Uddannelsesstøtte

Du har som gymnasieelev ret til at modtage Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter du er fyldt 18 år. For at søge om SU skal du have et NemID. Du skal blot følge anvisningerne på www.su.dk.

OBS! Du kan modtage SU kvartalet efter du er fyldt 18 år. Vær opmærksom på at du tidligst kan søge om SU måneden inden du er berettiget til SU.

Læs mere om SU her.

Ved tvivlsspørgsmål skal du kontakte gymnasiets studievejleder:

Katrine Bastholm: kb@toerring-gym.dk eller 
Rasmus Winther Bie: rb@toerring-gym.dk 

Lektiehjælp

I løbet af et skoleår arrangeres en række lektiecaféer, hvor du har mulighed for at få hjælp til at forberede dine lektier og skriftlige afleveringer. Lektiehjælpen vil primært foregå i flexmodulet om onsdagen. Her vil der være faglærere til stede i de forskellige fløje på skolen.

LEGATER OG FONDE

Legatbogen

Legatbogen er en gratis søgemaskine for fonde & legater. De hjælper ansøgere med at finde midler samt fonde & legater til at få de rigtige ansøgere.

 

Legatsøgningsguide: Fundraising.how

Artikeldatabasen rummer godt 20 lange artikler målrettet både studerende og organisationer som formidler om legatsøgning.

 

 

 

 

 

Vision og værdier

 

At stræbe højt og skue vidt. Rodfæstet her åbner vi verden, og vi tror på, at selvom vi ligger længere ude, er vi tættere på.

LÆS MERE

Busruter og ungdomskort

Bussen kører lige til døren. Se hvordan du kommer til Tørring Gymnasium med bus. Der er gode forbindelser i hele oplandet.

LÆS MERE
Årgang 1991

Gamle elever

Vi vil så gerne ha', I bliver lidt længere...

Tørring Gymnasiums tidligere elever har en stor betydning for stedet, for de har løbende været med til at skabe den skole og den kultur vi har i dag. Vi bliver derfor glade, når tidligere elever kigger forbi - enten tilfældigt eller til jubilæumsfesten.

LÆS MERE

Kalender og ferieplan

Her finder du månedskalenderen og årets ferieplan. 

LÆS MERE

Trivsel, løfteevne & karaktergennemsnit

Tørring Gymnasium ligger i top hvad trivsel, løfteevne og karaktergennemsnit angår!

 

LÆS MERE

Officielt

Her kan du finde forskellige formelle oplysninger som fx gymnasiets studie- og ordensregler, karaktergennemsnit og fuldførelsesprocenter. 

LÆS MERE

Skrifter

Her kan du læse mere om diverse nyttige informationer. Blandt andet Gymnasiets ferieplan, rygepolitik, årsskriftet og Elev ABC'ens infohæfte.

LÆS MERE

Vejledning og støttemuligheder

Rasmus og Katrine er studievejledere på Tørring Gymnasium og deres opgave er at hjælpe dig som elev med at planlægge og gennemføre gymnasieforløbet på den bedst mulige måde.

LÆS MERE
 

Vil du gerne vide mere?

Så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf: 75 80 18 44 eller mail: adm@toerring-gym.dk